Beléptető rendszer tervezése

A tárgy első részében tanult ismeretek részbeni összefoglalására tervezzük meg egy egyszerű mikroprocesszoros rendszer hardverét, és írjuk meg működtető szoftverét!

A feladat tárgyköre és célja:

A hardver elemei

Mikroprocesszor

Adott egy hipotetikus mikroprocesszor a következő illesztési felülettel:

Kezdetben a CPU a 0000h címről indul. Megszakításkor egy CALL 1000h utasítást hajt végre, regisztereket nem ment, a további megszakításokat letiltja.

Az első feladat (hardver tervezése) megoldásához szüksége lesz rá, ezért megadjuk még a processzor perifériára történő írásának az idődiagramját. Vegyük észre, hogy az IOWR jel megszűnésekor az adat még kellő ideig stabil!
perifériára írás
1. ábra: Perifériára való írás idődiagramja

A mikroprocesszor utasításaival majd a 2. feladat (szoftver tervezés és program írása) keretében ismerkedünk meg.

Beléptető periféria

Adott egy beléptető periféria, ami tartalmaz:

A periféria illesztési felülete a CPU felé

A periféria be és kimenetei a következők:

A beléptető periféria C/D választó bemenetét az A0 címbitre kötve tehát az eszköz a rendszerben 2 db periféria címet foglal el: az alacsonyabb címen a vezérlő/státusz regiszter, a magasabb címen az adatregiszter található.

A periféria működése

Minden kártyához (kártyaazonosítóhoz) tartozik egy 4 decimális jegyből álló kód: a zárat akkor kell nyitni, ha a kártya lehúzása után megnyomott első 4 billentyű éppen a hozzá tartozó kódot adja. (Időzítéssel nem foglalkozunk!) A feladat megoldásához felhasználjuk a beléptető periféria alábbi funkcióit:

További rendelkezésre álló elemek

A feladat megoldásához adott még: 8kB ROM, 8kB RAM, 3/8 dekóder, 3db 8 bites címkomparátor, 1 piros és 1 zöld LED nyitó irányban 2V feszültségeséssel és 5-15mA áramigénnyel, 2db 250 Ohm-os ellenállás, 2db D tároló. A D tárolók (a tanult módon) az órajel felfutó élere tárolják el a D bemenet logikai értékét.

1. Feladat: a hardver megtervezése

Illesszünk a hipotetikus mikroprocesszorhoz 8kB EPROM-ot a 0000h címre, 8kB RAM-ot a 2000h címre, a beléptető perifériát a 2Eh báziscímre (így 2Eh/2Fh címeken érhető el), valamint egy zöld és egy piros LED-et az 1Ah és az 1Bh portcímekre (D tárolók és ellenállások segítségével) úgy, hogy az adatbusz D0 bitjével lehessen az állapotukat vezérelni!

A megoldás menete

Memóriák illesztése

Készítsünk memóriatérképet! A memóriatérkép mellett megadtuk az A15-13 címbitek értékét is; ebből (is) világosan látható, hogy egy 3/8-as dekóderrel az EPROM és a RAM illesztése könnyen megoldható: a 0000h-1FFFh címeken elérhető EPROM esetén A15-13=000, a 2000h-3FFFh címeken elérhető RAM esetén A15-13=001, tehát az 3/8-as dekóder O0, illetve O1 kimenetére kell őket kötnünk. Mindkét memória mérete 8kB, így megcímzésükhöz 13 bitre (A12-0) van szükség. Az adatbusz bekötésénél ügyeljünk arra, hogy az EPROM-ba nem tudunk beleírni!

memóriatérkép
2. ábra: Memóriatérkép

Beléptető periféria illesztése

A beléptető perifériát címkomparátorral a 2Eh báziscímre illesztjük: a címkomparátor P7-1 bemenetére a címbusz A7-1 bitjeit kötjük, de az A0 címbit helyett P0-ra fixen logikai 0-t (L) kötünk, Q7-0 bemenetére pedig az 1Eh értéket kapuzzuk. Így a két perifériacím (2Eh és 2Fh) bármelyikének megszólítása esetén a komparátor kimenete aktív lesz.  A címkomparátor G engedélyező bemenetét fixen logikai 0-ra (L) kötjük. (Meghajthatnánk az IORD és IOWR jelekkel egy ÉS kapun keresztül, ami 0 aktív logikában VAGY kapuként funkcionál, de időzítési megfontolásból most nem ezt tesszük.) A címkomparátor 0 aktív P=Q kimenetével engedélyezzük a beléptető perifériát annak CS bemenetén. Az A0 címbitet rákötjük a beléptető periféria C/D bemenetére; az  IORD, IOWR, és D7-0 jeleket pedig értelemszerűen a beléptető periféria RD, WR, és D7-0 lábaira kötjük. A periféria INTR kimenetét inverteren keresztül kötjük a CPU felfutó élre érzékeny INT lábára.

LED-ek meghajtása

A LED-ek meghajtásához fontoljuk meg a következőket! TTL alkatrészekről lévén szó, a D tároló kimenetének áram terhelhetősége logikai 1 értéknél bizonyosan 1mA alatt van, logikai 0-nál viszont 20mA környékén, tehát közvetlenül a D tároló kimenetéről csak logikai 0 esetén tudjuk biztosítani a LED-ek meghajtásához a szükséges áramot. Ha az egy LED-en nyitó irányban eső feszültség 2V, és figyelembe vesszük, hogy a D tároló kimenetén nem pontosan 0V a feszültség, valamint az 5V névleges értékű logikai 1 sem pontosan 5V, akkor a 250 Ohm-os áramkorlátozó ellenálláson még kb. 2V feszültségeséssel számolhatunk, ami 8mA áramot biztosít; ez a LED-ek számára megfelelő. Tehát a LED-eket a D tárolók kimenetéről 250-os ellenálláson keresztül logikai 1 ("H") szintre kötjük. (Vigyázzunk, hogy a LED-ek rajzjelének állása a pozitív áramirányt kövesse a H értéktől a D tároló kimentet felé!) Ne felejtsük el, hogy ezzel a megoldással azt is eldöntöttük, hogy a LED-ek kigyújtásához 0-t kell a D tárolókba írnunk, kioltásához pedig 1-et!

D tárolók illesztése

A D tárolókat az 1Ah és az 1Bh portcímekre illesztjük címkomparátorokkal. (A címkomparátorok P7-0 bemenetére a címbusz A7-0 bitjeit kötjük, Q7-0 bemenetére pedig az 1Ah illetve 1Bh értékeket kapuzzuk.) A címkomparátorok engedélyezéséhez a G engedélyező bemenetükre a CPU IOWR kimenetét kötjük, mivel a tárolókat csak írnunk kell. A címkomparátorok 0 aktív P=Q kimenetét a D tároló felfutó élre érzékeny órajel bemenetére kötjük; így az IOWR megszűnésekor a felfutó él hatására a kiválasztott D tároló eltárolja a D bemenetére kötött adatbusz D0 bitjének ekkor még stabilan tartott értékét (lásd 1. ábra).

logikai kapcsolási rajz
3. ábra: Logikai kapcsolási rajz

2. Feladat: a szoftver megtervezése és megírása assembly nyelven

A beléptető periféria zárja kezdetben zárt állásban van (így indul, ez nem a mi dolgunk). Követelmény, hogy:

 1. A LED-eknek mindenkor tükrözniük kell a zár állapotát (beleértve a nyitást, az automatikus zárást, valamit az ajtó fizikai nyitása által kiváltott zárást is).
 2. Kártyalehúzást követő helyes 4 jegyű kód megadása esetén a zárat nyitni kell (függetlenül attól, hogy éppen zárt vagy nyitott állásban van). Minden más bemeneti szekvencia esetén a zárat nem szabad kinyitni.

A tervezés menete

Megfontolások, tervezői döntések

Vegyük észre, hogy mivel a zárásról semmiféle értesítést sem kapunk, az 1. követelményt csak úgy tudjuk kielégíteni, ha folytonosan kiolvassuk a zár állapotát és (szükség esetén) beállítjuk a LED-eket. Az már tervezői döntés, hogy ebben a ciklusban folytonosan állítjuk-e LED-ek állapotát vagy csak változás esetén, hasonlóan az is, hogy a ciklusban csak a nyitottról zártra állítással foglalkozunk és (kártyalehúzással és helyes kóddal kiváltott) nyitáskor végezzük el a LED-ek állítását vagy inkább minden LED állítást a ciklusban végzünk. Most válasszuk azt, hogy ebben a ciklusban végzünk el minden LED állítást és állapotváltozástól függetlenül mindig beállítjuk a LED-eket a zár beolvasott állásának megfelelően!

Éljünk azzal az előfeltevéssel is, hogy a kártyalehúzás és a számjegyleütés események közül egyszerre csak az egyik következik be! (A rendszer működése kellően gyors a felhasználóhoz képest.)

A kártyalehúzást és a számjegyek leütését lekérdezni is képesek vagyunk, és megszakítást is használhatunk. Tegyük most az utóbbit!

Mivel a megszakítások használatát választottuk, elesünk annak a lehetőségétől, hogy a programszámlálót használjuk a program állapotának a tárolására, ezért kézenfekvő, hogy használjunk egy állapotváltozót, nevezzük AV-nek. Hordozza AV azt az értéket, hogy az utolsó kártyalehúzást követően hány helyes számjegy érkezett (lehetséges értékek 0-tól 4-ig) és egy másik számértékkel kódoljuk azt, ha nem volt még kártyalehúzás vagy érvénytelen számjegy jött. Könnyen belátható, hogy csak egy ilyen "érvénytelen" állapotra van szükség, ugyanis csak egyfajta esetben lehet folytatás: ha kártyalehúzás jön. Az is nyilvánvaló, hogy az AV=4 esetet sem szükséges megkülönböztetnünk az érvénytelentől, mert ha egyszer már elvégeztük a nyitást, a továbbiakban ez az állapot nem különbözik az érvénytelentől (ismét kártyalehúzásra kell várnunk). Vizsgáljuk meg az alábbi állapotgráfot!

állapotgráf
4. ábra: Állapotgráf

A fenti állapotgráfnak megfelelő véges automatát formálisan is lekódolhatnánk, de helyette inkább gondolkozzunk egy kicsit, mert az megtérül a programozáskor! ;-) Az inputnak két fajtája lehetséges: kártyalehúzás vagy számjegy érkezése.

Adatszerkezetek

További tervezői döntés a következő apró trükk: igazítsuk a KODTABLA kezdetét 256 bájtos laphatárra! Ez egyszerűsíti az elemeinek a címzését. A mindig használható KODTABLA_KEZDOCIME+256*AV+K_AZON cím 16 biten való kiszámítása helyett így, ha a KODTABLA  AV-edik 256 bájtos lapján keressük a K_AZON-adik számjegyet, akkor elegendő AV-t a KODTABLA kezdőcímének magasabb helyiértékű bájtjához hozzáadni, K_AZON értékét pedig KODTABLA kezdőcímének alsó helyértékű (a laphatárra igazítás miatt 0 értékű) bájtja helyett használni.

Az egyes programrészek működése nagy vonalakban

A főprogram beállítja a verem helyét, az állapotváltozó értékét, engedélyezi a megszakításokat, majd végtelen ciklusban kiolvassa a zár állapotát és megjeleníti a LED-eken.

Az IT rutin menti a használt regisztereket, majd:

Végül az IT rutin visszatölti a mentett regiszterek értékét, engedélyezi a megszakítást és visszatér.

A program működése folyamatábrával kifejezve

Rövid, egyszerű assembly nyelvű programok megírása előtt általában célszerű (és elegendő is) folyamatábrát készíteni. A folyamatábrába olyan lépéseket szoktunk írni, amit vagy közvetlenül egy gépi utasítással vagy legfeljebb 2-3 utasítással el tudunk végezni. Ezeket kifejezhetjük szavakkal, de még jobb, ha formálisan írjuk le őket (mert így egyértelmű); például az adatmozgatásokat regiszterekkel, memória/port címekkel és nyilakkal jelezzük:
A folyamatábra így természetesen processzorfüggő. A folyamatábra elkészítéséhez tehát előbb megadjuk az hipotetikus processzor regiszterkiosztását.

A hipotetikus processzor regiszterkiosztása

A hipotetikus processzornak a következő regiszterei vannak: A, F, B, C, D, E, H, L és SP regiszterek az alábbi értelmezéssel:

A főprogram

Az alábbi folyamatábra a főprogram működését írja le.

főprogram

5. ábra: A főprogram működése

Amint a folyamatábrán is látható, a program végtelen ciklusban fut. Kártyalehúzás, valamint számjegy leütése esetén megszakítás keletkezik, ekkor a főprogram működését megszakítva a megszakítási rutin kerül meghívásra.

A megszakítási rutin

A megszakításokat kiszolgáló eljárás működését az alábbi folyamatábra írja le.
IT rutin

6. ábra: A megszakítási rutin működése

A program kódja egy hipotetikus assembly nyelven

A használt mnemonikok a 8085 és a Z80 assembly nyelvére emlékeztetnek. Összesen 5 fajta címzési móddal találkozunk:

Néhány fontosabb mnemonik jelentése:

Lássuk a program kódját!

; hardver címek
Z_LED	EQU	1Ah		; zöld LED portcíme
P_LED	EQU	1Bh		; piros LED portcíme
STATUSZ	EQU 	2Eh		; beléptető periféria státusz regiszterének portcíme
ZAR_VEZ	EQU	2Eh		; beléptető periféria zárvezérlő regiszterének portcíme
ADAT	EQU	2Fh		; beléptető periféria adatregiszterének portcíme
;
; egyéb konstansok
HOSSZ	EQU	04		; a belépőkártyákhoz tartozó kód hossza 
KLE	EQU	00000001b	; maszk a kártyalehúzás teszteléséhez
SZJ	EQU	00000010b	; maszk a számjegy beütésének teszteléséhez
ZARALL	EQU	00000100b	; maszk a zár állapotának kiolvasásához
NYISD	EQU	00000100b	; a nyitás parancs kódja
ERVTLN	EQU	255		; az érvénytelen állapot kódja
LAP_MER	EQU 	100H		; 256 byte, a belepőkártyák kódtáblájának laphatárra helyezéséhez 
;
; változók címei
AV	EQU	2000h		; az állapotváltozót itt taroljuk (a RAM-ban)
K_AZON	EQU	2001h		; a kártyaazonosítót itt tároljuk
; A kódtáblát majd a főprogram után az EPROM-ban helyezzük el az értékek definiálásával!
;
; itt kezdődik a főprogram
	ORG 	0000h		; a programkód elhelyezése a 0000h kezdőcímtől
	LDI	SP,3FFFh	; veremmutató beállítása a RAM tetejére
	LDI	A,ERVTLN	; az érvénytelen állapot kódja
	LD	AV,A		; állapotváltozó beállítása
	EI			; megszakítások engedélyezése
;
; most jön a program főciklusa
FOCIKL:	IN	STATUSZ		; a beléptető periféria állapotának kiolvasása		
	ANI	ZARALL		; zárállapot vizsgálata
	JNZ	nyitva		; ha a D2 bit 1-es volt: nyitva van
; ha nem ugrott el, akkor tudjuk, hogy zárva van!
	LDI	A,0		; kigyújtás
	OUT	P_LED		; piros LED világítson
	LDI 	A,1		; kioltás
	OUT	Z_LED		; zöld LED ne világítson
	JMP	FOCIKL		; végtelen ciklus
NYITVA: LDI	A,0		; kigyújtás
	OUT	Z_LED		; zöld LED világítson
	LDI 	A,1		; kioltás
	OUT	P_LED		; piros LED ne világítson
	JMP	FOCIKL		; végtelen ciklus
;
; A kódtáblát laphatárra helyezzük az alábbi apró trükkel:
; (a fenti programkód rövidsége miatt nyilván "ORG 0100h"-val ekvivalens)
	ORG	($+LAP_MER-1) AND NOT (LAP_MER-1)
KODTABLA: DB	1, 4, 5, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 0, 2, 3, 6, 2, 4, 9
	DB	4, 4, 3, 1, 7, 8, 0, 1, 3, 6, 4, 1, 4, 7, 6, 5
	DB	... 
; összesen 64 sor, soronként 16 értékkel, azaz 64x16=1024=4x256 db számjegy
;
; most jön a megszakítási rutin 
	ORG	1000h		; az IT rutin elhelyezése az 1000h címtől
; minden olyan regiszter értékét elmentjük, amit használni fogunk
	PUSH	AF		; az A regiszter és a flag-ek értékének mentése a verembe
	PUSH	BC		; a BC regiszterpár értékének mentése a verembe
	PUSH	HL		; a HL regiszterpár értékének mentése a verembe
	IN	STATUSZ		; mi volt a megszakítás oka?
	ANI	KLE		; kártyalehúzás jött?
	JNZ	LEHUZ		; igen
; biztos, hogy számjegy volt, nem mert kártyalehúzás!
	IN	ADAT		; számjegy kiolvasása (kötelező, mert különben az IT fennmarad)
	LD	B,A		; a számjegy mentése
	LD	A,AV		; állapotváltozó betöltése
	CPI	ERVTLN		; 
	JZ	IT_VEGE		; ha érvénytelen, akkor nincs további teendőnk	
; az AV értéke szükségképpen a [0,HOSSZ-1] intervallumba esik (lásd később: HOSSZ tesztelése)
; a várt számjegy a KODTABLA+LAP_MER*AV+K_AZON címen van, készítsük el a címet!
	LD	HL,KODTABLA	; kódtábla kezdőcíme, a laphatárra helyezés miatt L érteke 0
	ADD	H		; A:=A+H, túlcsordulás tudjuk, hogy nem lesz!
	LD	H,A		; A KODTABLA-ban az (AV). lapon keressük a ... 
	LD	L,K_AZON	; ... (K_AZON). értéket
	LD	A,(HL)		; a várt számjegy kiolvasása indirekt címzéssel
	CMP	B		; fent B-be mentettük a beérkezett számjegyet
	JNZ	ROSSZJ		; hibás a beütött számjegy
; a beütött számjegy helyes volt, ezért AV 1-gyel nő:
	LD	A,AV		
	INC	A		
	LD	AV,A
	CPI	HOSSZ		; elértük-e már a kódsorozat hosszát?
	JNZ	IT_VEGE		; még nem
; ha mar elértük: nyitunk + AV:=ERVTLN 
NYITAS:	LDI	A,NYISD		; nyitás parancs kódja
	OUT	ZARVEZ		; parancs kiadása
ROSSZJ:	LDI	A, ERVTLN	; az új állapot: érvénytelen
	LD	AV,A		; állapot eltárolása
	JMP 	IT_VEGE		; ugrás az IT rutin végére
; kártyalehúzás feldolgozása
LEHUZ:	IN	ADAT		; belépőkártya kódjának kiolvasása
	LD	K_AZON,A	; kártyakód eltárolása
	LDI	A,0		; ez lesz az új állapot
	LD	AV,A		; állapotváltozó beállítása
; Az IT rutin végén a regisztereket fordított sorrendben kell visszatölteni!
IT_VEGE: POP	HL
	POP	BC
	POP	AF
	EI			; Az IT engedélyezésének hatása egy utasítást késik!
	RET			; visszatérés az IT rutinból
	END			; ez a direktíva jelzi, hogy vége a fordításnak

Önálló feladat

A hallgatók önállóan gondolják végig, hogy miben különbözne a program, ha nem használnánk megszakítást, hanem helyette állapotolvasással kérdeznénk le, hogy történt-e kártyalehúzás, illetve érkezett-e számjegy! Módosítsák ennek megfelelően a programot önállóan!

FIGYELEM! Először mindenki készítse el a saját megoldását és csak utána olvassa el az alábbi minta megoldást!

Minta megoldás

Az IT rutin már tartalmazza mind a két esemény (kártyalehúzás, számjegy érkezése) feldogozását; készítsünk ezekből szubrutinokat! A főprogram végtelen ciklusában mentsük el a beolvasott állapotot a B regiszterbe (ez egy utasítás beszúrását jelenti), majd a jelzőbitek beállítása után a B regiszterből az állapotot visszatöltve vizsgáljuk meg, hogy fennáll-e a kártyalehúzás illetve a számjegy érkezése, amelyik igen, ahhoz hívjuk meg a megfelelő szubrutint.

Megjegyzések:

Lássuk a módosított programot!
; hardver címek Z_LED EQU 1Ah ; zöld LED portcíme P_LED EQU 1Bh ; piros LED portcíme STATUSZ EQU 2Eh ; beléptető periféria státusz regiszterének portcíme ZAR_VEZ EQU 2Eh ; beléptető periféria zárvezérlő regiszterének portcíme ADAT EQU 2Fh ; beléptető periféria adatregiszterének portcíme ; ; egyéb konstansok HOSSZ EQU 04 ; a belépőkártyákhoz tartozó kód hossza KLE EQU 00000001b ; maszk a kártyalehúzás teszteléséhez SZJ EQU 00000010b ; maszk a számjegy beütésének teszteléséhez ZARALL EQU 00000100b ; maszk a zár állapotának kiolvasásához NYISD EQU 00000100b ; a nyitás parancs kódja ERVTLN EQU 255 ; az érvénytelen állapot kódja LAP_MER EQU 100H ; 256 byte, a belepőkártyák kódtáblájának laphatárra helyezéséhez ; ; változók címei AV EQU 2000h ; az állapotváltozót itt taroljuk (a RAM-ban) K_AZON EQU 2001h ; a kártyaazonosítót itt tároljuk ; A kódtáblát majd a programrészek után az EPROM-ban helyezzük el az értékek definiálásával! ; ; itt kezdődik a főprogram ORG 0000h ; a programkód elhelyezése a 0000h kezdőcímtől LDI SP,3FFFh ; veremmutató beállítása a RAM tetejére LDI A,ERVTLN ; az érvénytelen állapot kódja LD AV,A ; állapotváltozó beállítása ; a megszakítások engedélyezésére most nincs szükség ; ; most jön a program főciklusa FOCIKL: IN STATUSZ ; a beléptető periféria állapotának kiolvasása         MOV     B,A             ; a periféria állapotának elmentése
ANI ZARALL ; zárállapot vizsgálata JNZ nyitva ; ha a D2 bit 1-es volt: nyitva van ; ha nem ugrott el, akkor tudjuk, hogy zárva van! LDI A,0 ; kigyújtás OUT P_LED ; piros LED világítson LDI A,1 ; kioltás OUT Z_LED ; zöld LED ne világítson JMP TOV1 ; további vizsgálatokra van szükség... NYITVA: LDI A,0 ; kigyújtás OUT Z_LED ; zöld LED világítson LDI A,1 ; kioltás OUT P_LED ; piros LED ne világítson TOV1:   MOV     A,B             ; periféria elmentett állapotának visszatöltése
ANI KLE ; kártyalehúzás jött? JZ TOV2 ; ha nem: további vizsgálat...         CALL    KLEHUZ         ; igen: meghívjuk a szubrutint
JMP FOCIKL ; ekkor már számjegy nem jöhetett...
TOV2:   MOV     A,B             ; periféria elmentett állapotának visszatöltése         ANI     SZJ             ; számjegy jött?
        JZ      FOCIKL          ; ha nem: folytatjuk a főciklust
        CALL SZAMJ
         ; igen: meghívjuk a szubrutint
        JMP     FOCIKL          ; folytatjuk a főciklust
; ; most jönnek a szubrutinok ; ; számjegy érkezésének feldolgozása SZAMJ: IN ADAT ; számjegy kiolvasása LD B,A ; a számjegy mentése LD A,AV ; állapotváltozó betöltése CPI ERVTLN ; JZ SZ_VEG ; ha érvénytelen, akkor nincs további teendőnk ; az AV értéke szükségképpen a [0,HOSSZ-1] intervallumba esik (lásd később: HOSSZ tesztelése) ; a várt számjegy a KODTABLA+LAP_MER*AV+K_AZON címen van, készítsük el a címet! LD HL,KODTABLA ; kódtábla kezdőcíme, a laphatárra helyezés miatt L érteke 0 ADD H ; A:=A+H, túlcsordulás tudjuk, hogy nem lesz! LD H,A ; A KODTABLA-ban az (AV). lapon keressük a ... LD L,K_AZON ; ... (K_AZON). értéket LD A,(HL) ; a várt számjegy kiolvasása indirekt címzéssel CMP B ; fent B-be mentettük a beérkezett számjegyet JNZ ROSSZJ ; hibás a beütött számjegy ; a beütött számjegy helyes volt, ezért AV 1-gyel nő: LD A,AV INC A LD AV,A CPI HOSSZ ; elértük-e már a kódsorozat hosszát? JNZ SZ_VEGE ; még nem ; ha mar elértük: nyitunk + AV:=ERVTLN NYITAS: LDI A,NYISD ; nyitás parancs kódja OUT ZARVEZ ; parancs kiadása ROSSZJ: LDI A, ERVTLN ; az új állapot: érvénytelen LD AV,A ; állapot eltárolása SZ_VEG: RET ; visszatérés a szubrutinból
; kártyalehúzás feldolgozása KLEHUZ: IN ADAT ; belépőkártya kódjának kiolvasása LD K_AZON,A ; kártyakód eltárolása LDI A,0 ; ez lesz az új állapot LD AV,A ; állapotváltozó beállítása RET ; visszatérés a szubrutinból ; ; A kódtáblát laphatárra helyezzük az alábbi apró trükkel: ORG ($+LAP_MER-1) AND NOT (LAP_MER-1) KODTABLA: DB 1, 4, 5, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 0, 2, 3, 6, 2, 4, 9 DB 4, 4, 3, 1, 7, 8, 0, 1, 3, 6, 4, 1, 4, 7, 6, 5 DB ... ; összesen 64 sor, soronként 16 értékkel, azaz 64x16=1024=4x256 db számjegy
;
END ; ez a direktíva jelzi, hogy vége a fordításnak

További kérdések önálló feldolgozásra

Ezeken mindenki önállóan gondolkozzon el, szükség esetén kérjen segítséget a gyakorlatvezetőjétől!
 1. Hogyan módosítaná a hardvert, ha a 2000h címre nem 8 kB, hanem 16 kB RAM-ot kellene illesztenie?
 2. Milyen megoldást választana, ha a feladat úgy szólna, hogy a LED-eknek akkor kell világítani, ha vezérlésükhöz használt perifériacím 0. bitjére utoljára logikai 1 értéket írtunk és nem világítani, ha 0 értéket írtunk?
 3. Hogyan tudná egyszerűsíteni a hardvert, ha előre tudjuk, hogy a piros és a zöld LED állapota mindig egymással ellentétes?
 4. A megszakításos és az állapotolvasásos megoldás közül melyiket biztosan nem lehet megvalósítani RAM nélkül? Miért?
 5. Hogyan tudná a másikat megvalósítani RAM nélkül? (Mit, hova helyezne el?)
 6. Hogyan módosítaná a programot, ha a KODTABLA nem illeszkedne laphatárra? (A kritikus számításhoz használjon 8 bites műveleteket, a mnemonikokat értelemszerűen állapítsa meg!)
 7. Hogyan módosulna a fenti számítás akkor, ha a KODTABLA (mint kétdimenziós tömb) indexeit felcserélnénk, azaz a  4db 256 bájt méretű tömb helyett 256 db 4 bájtos tömb lenne? (Legelőször a j=0 kártyaazonosítóhoz tartozó 0., 1., 2. és 3 számjegy, aztán a j=1-hez tartozó 4 számjegy, ... végül a j=255-höz tartozó 4 számjegy szerepelne benne.)